Love og vedtægter

Formål
§1 Klubbens formål er at fremme og vedligeholde interessen for billardspillet som sport, samt styrke kammeratskabet blandt medlemmerne.


Navn og Hjemsted
§2 Klubbens navn er: Billardklubben Nørre Aaby, hjemmehørende i Middelfart Kommune.

Organisation
§3 Klubben er medlem af Den Danske Billardunion, D.D.B.U., Dansk Idrætsforbund D.I.F., hvis love og bestemmelser klubben er underkastet. Herudover vil der blive søgt om samarbejde med lokalt (kommunalt) Idrætsarbejde.

Ind- og Udmeldelser
§4 Som medlem kan optages enhver, som ikke har karantæne eller, som ikke er udelukket af nogen anden klub under D.D.B.U. Medlemsskabet ophører ved undladelse af rettidig kontingent indbetaling.

Ledelse
§5 Klubbens ledelse består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen, således:
1. Formand
2. Næstformand
3. Turneringsleder – Ungdomsleder
4. Kasserer
5. Sekretær

Bestyrelsen konstituerer sig selv.
3 medlemmer vælges på ulige årstal.
2 medlemmer vælges på lige årstal.
Udover bestyrelsen vælges der hvert år 2 bestyrelsessuppleanter.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, eller såfremt 3 af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske herom.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden.
Bestyrelsen supplerer sig selv til førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen vælger delegerede til D.D.B.U.
Formand og kasserer tegner klubben.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.
Ved låneoptagelse over kr. 5.000,- i alt indenfor et regnskabsår skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen
§6 Generalforsamlingen der er klubbens højeste myndighed afholdes hvert år inden 1. marts.
Der indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i klubben og dagsorden fremlægges i klubben.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Turneringslederens beretning + ungdomslederens
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i.h.t. §5
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage  før generalforsamlingens afholdelse.

Alle beslutninger undtagen vedtægtsændringen træffes ved simpelt flertal, ved stemmelighed er et forslag forkastet. Vedtægtsændringen kan kun gennemføres med 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Personvalg med mere end en kandidat afgøres ved skriftlig afstemning, ligesom anmodning og skriftlig afstemning skal tages til efterretning.

Under eventuelt kan intet besluttes.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens skøn eller såfremt 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter anmodning herom og skal afholdes senest 10 dage efter, at anmodningen herom er kommet bestyrelsen i hænde.

Bekendtgørelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 6 dages varsel ved opslag i klubben med angivelse af datoen.

Kun medlemmer over 18 år har stemmeret.

Kontingent og Indmeldelsesgebyr
§7 Medlemskontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingent opkræves halvårligt forud den 1. Januar og 1. Juli.
Restance efter sidste rettidigt betalingstidspunkt medfører slettelse af medlemskab.

Regnskab og Revision
§8 Regnskabet følger kalenderåret.
Revisoren, der vælges for 2 år af gangen, foretager kritisk gennemgang af årsregnskabet og kontrollerer, at klubbens midler er tilstede og fremsætter eventuelle bemærkninger på generalforsamlingen. Revisoren kan til enhver tid kræve regnskabet til gennemsyn.

Karantæne
§9 Karantæne kan idømmes et medlem der udviser dårlig sportslig adfærd. Karantæne kan være tidsbestemt.

Opløsning
§10 Opløsning af klubben kan ikke ske, hvis 6 medlemmer er imod dette.
Hvis opløsning sker, tilfalder eventuel formue velgørende formål i Nørre Aaby. Bestyrelsen alene fordeler den eventuelle formue.

Sponsorer

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider