Love og vedtægter

Formål
§1 Klubbens formål er at fremme og vedligeholde interessen for billardspillet som sport, samt styrke kammeratskabet blandt
medlemmerne.


Navn og Hjemsted
§2 Klubbens navn er: Billardklubben Nørre Aaby, hjemmehørende i Middelfart Kommune.

Organisation
§3 Klubben er medlem af Den Danske Billardunion, D.D.B.U., Dansk Idrætsforbund D.I.F., hvis love og bestemmelser
klubben er underkastet. Herudover vil der blive søgt om samarbejde med lokalt (kommunalt) Idrætsarbejde.
Ind- og Udmeldelser

§4 Som medlem kan optages enhver, som ikke har karantæne eller, som ikke er udelukket af nogen anden klub under
D.D.B.U. Medlemsskabet opfører ved undladelse af rettidig kontingent indbetaling.

Ledelse
§5 Klubbens ledelse består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen, således:
1. Formand
2. Næstformand
3. Turneringsleder – Ungdomsleder
4. Kasser
5. Sekretær
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
3 medlemmer vælges på ulige årstal.
2 medlemmer vælges på lige årstal.
Udover bestyrelsen vælges der hvert år 2 bestyrelsessuppleanter.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, eller såfremt 3 af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske herom.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden.
Bestyrelsen supplerer sig selv til førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen vælger delegerede til D.D.B.U.
Formand og kasserer tegner klubben.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.
Ved låneoptagelse over kr. 5.000,- i alt indenfor et regnskabsår skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen
§6 Generalforsamlingen der er klubbens højeste myndighed afholdes hvert år inden 1. marts.
Der indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i klubben og Dagsordnen fremlægges i klubben. Den ordinære
generalforsamlings dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Turneringslederens beretning + ungdomslederens
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i.h.t. §5
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Alle beslutninger undtagen vedtægtsændringen træffes ved simpelt flertal, ved stemmelighed er et forslag forkastet.
Vedtægtsændringen kan kun gennemføres med 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Personvalg med mere end en kandidat afgøres ved skriftlig afstemning, ligesom anmodning og skriftlig afstemning skal
tages til efterretning.
Under eventuelt kan intet besluttes.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens skøn eller såfremt 1/3 af klubbens stemmeberettigede
medlemmer fremsætter anmodning herom, og skal afholdes senest 10 dage efter, at anmodningen herom er kommet
bestyrelsen i hænde.
Bekendtgørelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 6 dages varsel ved opslag i klubben med
angivelse af datoen.
Kun medlemmer over 18 år har stemmeret.

Kontingent og Indmeldelsesgebyr
§7 Medlemskontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingent opkræves halvårligt forud den 1. Januar og 1. Juli.
Restance efter sidste rettidigt betalingstidspunkt medfører slettelse af medlemskab.

Regnskab og Revision
§8 Regnskabet følger kalenderåret.
Revisoren, der vælges for 2 år af gangen, foretager kritisk gennemgang af årsregnskabet og kontrollerer, at klubbens midler
er tilstede og fremsætter eventuelle bemærkninger på generalforsamlingen. Revisoren kan til enhver tid kræve regnskabet
til gennemsyn.

Karantæne
§9 Karantæne kan idømmes et medlem der udviser dårlig sportslig adfærd. Karantæne kan være tidsbestemt.

Opløsning
§10 Opløsning af klubben kan ikke ske, hvis 6 medlemmer er imod dette.
Hvis opløsning sker, tilfalder event. Formue: Ungdomsarbejdet i området postnr. 5580 Nr. Aaby og 5466 Asperup tidligere
Nr- Aaby Kommune. Bestyrelsen alene fordeler evt. formue.

Sponsorer

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider